Ayudas de minimis destinadas a las explotaciones agrarias y comunidades de regantes afectadas por el incendio forestal del 26 de junio de 2019 en las comarcas de La Ribera d'Ebre, Les Garrigues y El Segrià

ORDRE ARP/192/2019, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a les explotacions agràries i comunitats de regants afectades per l'incendi forestal del 26 de juny de 2019 a les comarques de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià.

Reloj Período Período: 29/10/2019 al 28/11/2019
Qué:Agricultura
Quién:Corporaciones y entidades locales
Dónde:Cataluña

Descripción

L'objecte dels ajuts que estableix l'ordre és la recuperació del potencial productiu de les finques de les explotacions agràries per garantir-ne la viabilitat, i la reparació i restauració de les infraestructures hidràuliques de regadiu i la rehabilitació de les xarxes de reg garantint la continuïtat de les comunitats de regants, afectades per l'incendi forestal de 26 de juny a les comarques de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià.

Cuantía

5.1 En el cas de les explotacions agràries, els ajuts consisteixen en una o dues de les modalitats següents:

a) Un ajut per a les despeses de realització d'actuacions per a la restitució del potencial productiu (en el cas de la d'arrencada i plantació no inclou la compra de planter i l'actuació de replantació) pels imports màxims per hectàrea afectada per l'incendi següents:

Olivera en secà: 333 €/ha

Olivera en regadiu: 1.102 €/ha

Ametller en secà: 476 €/ha

Ametller en regadiu: 1.222 €/ha

b) Compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament amb l'Institut Català de Finances (ICF), en el marc de l'Ordre AAM/76/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l'aqüicultura, s'obre la convocatòria corresponent i es deroga l'Ordre AAM/146/2014, de 9 de maig (DOGC núm. 6852, de 16.4.2015).

5.2 En el cas de les comunitats de regants, els ajuts consisteixen en una o dues de les modalitats següents:

a) Un ajut per un import màxim de 510 € per hectàrea adherida a la Comunitat de Regants, a causa de la disminució del consum d'aigua durant el període de recuperació del potencial productiu.

b) Un ajut a la restauració d'infraestructures de regulació i control:

- CR de Vingalis: 385 €/ha.

- CR de Garrigues Sud i CR de la Palma d'Ebre: 15 €/ ha de regadiu afectada per l'incendi 5.3 Les

característiques dels préstecs de l'apartat 5.1.b) són les següents:

a) Import màxim: els imports màxims establerts a l'annex 3 per les hectàrees afectades per l'incendi que hagin de realitzar actuacions de replantació o restauració dels conreus i els sistemes de reg descomptant l'import que hagin pogut obtenir com a conseqüència de l'assegurança que les persones afectades poguessin tenir contractades i que cobreixin aquest sinistre i altres mesures de foment d'altres administracions públiques. A aquest import, caldrà descomptar-hi l'ajut de l'apartat 5.1.a), si s'ha sol·licitat.

b)Termini:

- Per a préstecs d'inversió, el termini és de fins a deu anys, amb fins a quatre de carència i amortització lineal.

- Per a préstecs de circulant, el termini és fins a cinc anys, sense carència, amb amortització lineal.

c) Interès:

- Per a préstecs d'inversió el tipus serà del 4% fix. Es considera préstec d'inversió la plantació de conreus

llenyosos i la reposició de la xarxa de reg malmesa en les explotacions agràries i la xarxa de reg de distribució de les comunitats de regants.

- Per a préstecs de circulant de les explotacions agràries, el tipus serà del 3,25% fix.

d) Comissions d'obertura:

Per préstecs per import inferior o igual a 50.000 €: 250 €.

Per préstecs per imports superiors a 50.000 €: 0,75% del nominal del préstec.

En cas d'amortització anticipada, es repercutiran els costos de ruptura de cancel·lació del Swap.

e) Tramitació: Seran auxiliables les operacions de finançament dins el tram de capital específic establert per als afectats per l'incendi, incloses les formalitzades abans de la sol·licitud d'ajut. El termini de presentació de

sol·licituds de préstec finalitza el 15 de novembre de 2019, inclòs.

f) Import de l'ajut: El corresponent a la bonificació del 100% dels interessos de tot el període de vida del préstec. Els dos tipus de préstec (inversió i circulant) són compatibles.

5.4 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'imputar són les

que determina la resolució de convocatòria corresponent.

5.5 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària i d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats establerts a l'apartat 10 d'aquestes bases reguladores.

5.6 Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, segons el qual el total d'ajuts de minimis concedits a una persona beneficiària no podrà excedir els 20.000 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, i sense que s'incrementi el llindar establert per Estat membre. Pel que fa a les comunitats de regants, el règim dels ajuts és el que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, segons el qual el total d'ajuts de minimis concedits a una persona beneficiària no podrà excedir els 200.000 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, i sense que s'incrementi el llindar establert per Estat membre.

5.7 Quan l'import proposat de subvenció per atorgar en una sol·licitud sigui inferior a 100 euros, aquesta no es tramitarà per qüestió d'eficàcia i eficiència administrativa i s'arxivarà l'expedient amb la comunicació prèvia a la persona sol·licitant.

Beneficiarios

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones titulars d'explotacions agràries i les comunitats de regants afectades per l'incendi forestal de 26 de juny a la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià i que hagin patit danys en el potencial productiu de les seves explotacions.

Solicitudes

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina http://seu.gencat.cat d'acord amb el procediment establert en l'annex 4 mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DARP.

Plazo

El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria d'ajuts corresponent.

Datos Organismo Otorgante

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

Teléfono: 93 304 67 00

Sitio Web: http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR

Enlaces: Acceso información pública oficial

SERVICIO DE TRAMITACIONES

Sabemos lo difícil que es obtener una subvención.
Si quieres tramitar esta ayuda contáctanos sin compromiso.

Te puede interesar